Privacy

Privacy verklaring Foto en Videoclub Loenen
______________________________________________________________________________
Foto en Videoclub Loenen gebruikt persoonlijke gegevens van leden voor het organiseren van
activiteiten, interne communicatie, naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE) en de
contributie.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn dit de
volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres, postcode en woonplaats;
• Telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Bankrekening
• Inlog gegevens website
• IP adres

De vereniging zal de persoonsgegevens van haar leden behoorlijk en zorgvuldig verwerken en
passende maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken.

Deze gegevens zijn opgeslagen op de computer van de voorzitter/secretaris/penningmeester en
worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt.Na beëindiging van het lidmaatschap worden alleen NAW-gegevens bewaard voor het uitnodigen
van oudleden voor lustra, totdat het ex-lid is overleden of totdat het lid aangeeft dat deze gegevens
verwijderd moeten worden. Door het vrijgeven van zijn gegevens geeft het lid expliciet toestemming dat bovengenoemde
persoonlijke gegevens worden vermeld op de ledenlijst. E-mail adressen van andere leden van de
club worden in voorkomend geval opgenomen in de adresregel ‘bcc’

Sinds enkele jaren plaatst Foto en videoclub Loenen foto’s met instemming van leden op de
website en Facebook. Indien een lid aangeeft bezwaar te maken tegen openbare publicatie van
foto’s waarop de persoon uitdrukkelijk, zichtbaar en herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan
zullen de gewraakte foto’s onverwijld verwijderd worden.

Foto en Videoclub Loenen hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke
gegevens van de leden. Deze worden alleen gebruikt door de voorzitter, secretaris of
penningmeester. Door bekendmaking van de algemene persoonsgegevens aan de secretaris en
van de benodigde financiële gegevens aan de penningmeester stemt de persoon expliciet in met
dit privacy reglement.

De vereniging zal zich inspannen om de persoonsgegevens te beveiligen en
beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede onzorgvuldig,
ondeskundig en ongeoorloofd gebruik.

Aanspreekpunt voor het privacy beleid in het kader van de AVG is de voorzitter.